top of page

Nuorekas ja aktiivinen 

kehittymis- ja johtamiskoulutus-järjestö Mäntsälässä

Mäntsälä Juniorhandelskammare

Junior Chamber Mäntsälä

MÄNTSÄLÄN NUORKAUPPAKAMARI

Mäntsälän nuorkauppakamarin säännöt

1 § Nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi on Mäntsälän Nuorkauppakamari ry ja kotipaikka on Mäntsälän kunta. Yhdistyksestä voidaan kansainvälisissä yhteyksissä käyttää nimitystä Junior Chamber International Mäntsälä. Yhdistyksen toimialueena ovat Mäntsälän, Pukkilan ja Pornaisten kunnat.

 

2 § Tarkoitus

Yhdistyksen tarkoituksena on yhteistoiminnassa Junior Chamber International Inc. (JCI) -nimisen kansainvälisen järjestön (seuraavassa JCI) kanssa ja Suomen Nuorkauppakamarit ry:n (seuraavassa Keskusliitto) jäsenenä kehittää nuorten miesten ja naisten yksilöllisiä kykyjä ja kannustaa heidän yhteisiä ponnistelujaan, parantaa ihmiskunnan taloudellista, sosiaalista ja henkistä hyvinvointia.

Tätä varten yhdistys antaa jäsenilleen tilaisuuden

 

1. Kehittää tietouttaan ja valmiuttaan kansalaisvastuun kantamiseen,

 

2. Kehittää johtajaedellytyksiään osallistumalla yhdistyksen toimintaan ja sen tarjoamaan koulutukseen,

 

 1. osallistua aktiivisesti yhteiskunnan ja oman yhdyskuntansa taloudelliseen, sosiaaliseen ja henkiseen kehittämiseen,

 

4. Antaa taloudellista valistusta yhteiskunnan muille jäsenille sekä

 

5. Lisätä ymmärtämystä ja yhteistyötä eri yhteiskuntaryhmien ja kansojen kesken.

 

Yhdistyksen tarkoituksena ei ole toiminnallaan tuottaa siihen osallisille voittoa tai muuta välitöntä taloudellista ansiota. Yhdistys on poliittisesti puolueeton.

 

3 § Toiminta

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys

 

1. Antaa jäsenilleen mahdollisuuden toimia yhdistyksen vastuullisissa tehtävissä sekä osallistua Keskusliiton ja JCI:n toimintaan,

 

2. Järjestää kokouksia, kursseja, koulutustilaisuuksia ja tutustumiskäyntejä,

 

3. Toteuttaa projekteja Keskusliiton suositusten tai ohjelmien ja paikallisten tarpeiden pohjalta sekä

 

4. Edustaa jäseniään Keskusliitossa, suhteissa toimialueensa viranomaisiin ja muihin järjestöihin sekä erityisesti pyrkii säilyttämään kiinteän kosketuksen alueella toimivaan kauppakamariin,

 

5. Voi toimintansa rahoittamiseksi toimeenpanna arpajaisia ja rahankeräyksiä sekä harjoittaa tilapäisesti ravitsemus- ja anniskelutoimintaa asianomaisen viranomaisen luvan saatuaan sekä harjoittaa muuta projektiluonteista varainhankintaa kuten yhdistyksen toimintaa tukevien kannatustuotteiden ja julkaisujen myyntiä ja muuta siihen verrattavaa toimintaa.

 

4 § Jäsenet

Yhdistykseen voivat varsinaisina jäseninä kuulua toiminta-alueensa elinkeinoelämän ja julkisen hallinnon palveluksessa työskentelevät tai nuorkauppakamaritoiminnasta kiinnostuneet alle 40-vuotiaat henkilöt. Jäsenyys päättyy sen kalenterivuoden päättyessä, jonka kuluessa jäsen täyttää 40 vuotta. Poikkeuksena on edellisen puheenjohtajan virkaa hoitava ja ennen ko. toimivuotensa alkua 40 vuotta täyttänyt henkilö, jonka jäsenyys päättyy sen kalenterivuoden päättyessä, jonka kuluessa hän täyttää 41 vuotta. Ilman erityistä syytä ei jäseneksi voi valita alle 25-vuotiasta henkilöä.

Varsinaiseksi jäseneksi kutsutaan hallituksen esityksestä yhdistyksen kokouksen päätöksellä henkilö, jota vähintään 2/3 annetuista äänistä kannattaa ja joka on toiminut yhdistyksessä koejäsenenä vähintään kuusi kuukautta. Samalla tavoin yhdistys voi kutsua kunniajäsenen edellä mainitusta ikärajoituksesta poiketen ja ilman koejäsenyysaikaa. Keskusliiton toisen jäsenyhdistyksen jäsen valitaan suoraan varsinaiseksi jäseneksi ilman koeaikaa yhdistyksen hallituksen päätöksellä.

 

Koejäsenen ja kannatusjäsenen, jona voi olla myös juridinen henkilö, kutsuu yhdistyksen hallitus. Varsinainen jäsen ja kannatusjäsen maksavat liittymismaksun sekä vuotuisen jäsenmaksun, mutta kunniajäsen ja koejäsen ovat vapaita kaikista maksuista. Koejäsenellä, kunniajäsenellä ja kannatusjäsenellä ei ole äänioikeutta. Edellisten sääntöjen aikana saavutetut jäsenoikeudet säilyvät.

 

Koejäsenyysaika on korkeintaan 24 kuukautta. Jos koejäsentä ei valita tässä ajassa yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi, päättyy koejäsenyys. Ennen koejäsenyysajan päättymistä, voi koejäsen pyytää yhdistyksen hallitukselta jatkoa koejäsenyysajalle. Hakemus tulee osoittaa kirjallisesti yhdistyksen hallitukselle tai sen puheenjohtajalle tai suullisesti yhdistyksen kokouksen pöytäkirjaan. Yhdistyksen hallitus voi päätöksellään, jota vähintään 2/3 annetuista äänistä kannattaa, jatkaa koejäsenyyttä asettamallaan ajalla.

 

5 § Jäsenen eroaminen ja erottaminen

Jäsen, joka haluaa erota yhdistyksestä, ilmoittakoon siitä yhdistyslain 13 §:n mukaisesti kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle tai suullisesti yhdistyksen kokouksen pöytäkirjaan. Ero astuu voimaan saman vuoden lopussa, jolloin siitä on ilmoitettu. Eroava jäsen on velvollinen suorittamaan kyseisen vuoden jäsenmaksun yhdistykselle. Yhdistyksen hallitus voi erottaa jäsenen, joka ei ole suorittanut jäsenmaksuaan tai on toiminut yhdistyksen sääntöjen tai toimintaperiaatteiden vastaisesti.

 

Mikäli yhdistyksen jäsen liittyy jäseneksi toiseen Keskusliiton jäsenyhdistykseen, on hän velvollinen eroamaan alkuperäisestä yhdistyksestä heti, mutta eroava jäsen on vastuussa jäsenmaksuvelvoitteiden täyttämisestä eroamisvuoden loppuun.

 

6 § Yhdistyksen kokoukset

Hallitus kutsuu yhdistyksen vuosittain lokakuussa vaalikokoukseen ja helmikuussa vuosikokoukseen ja tarvittaessa ylimääräisiin kokouksiin. Kirjallinen kutsu on toimitettava jäsenille viimeistään viikkoa ennen kokousta. Kutsussa on mainittava kokouksessa käsiteltäviksi tulevat asiat. Jäsenen, joka haluaa määrätyn asian käsiteltäväksi kokouksessa, on ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle viimeistään kaksi viikkoa aikaisemmin. Jäsenellä ei ole äänioikeutta yhdistyksen kokouksessa, ellei hän ole suorittanut erääntynyttä jäsenmaksuaan kokonaisuudessaan yhdistykselle.

 

7 § Vaalikokous

Yhdistyksen vaalikokouksessa käsitellään seuraavaa toimintavuotta varten seuraavat asiat:

 

 1. Päätetään hallituksen jäsenille ja tilintarkastajille maksettavista palkkioista.

 

 1. Päätetään hallituksen varapuheenjohtajien ja hallituksen muiden jäsenien lukumäärä.

 

 1. Valitaan hallituksen puheenjohtaja, valmistautuva puheenjohtaja varapuheenjohtajat ja muut hallituksen jäsenet.

 

 1. Valitaan kaksi tilintarkastajaa ja kaksi varatilintarkastajaa.

 

 1. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

 

8 § Vuosikokous

Yhdistyksen vuosikokouksessa valitaan kokoukselle puheenjohtaja sekä käsitellään seuraavat asiat:

 

 1. Esitellään hallituksen laatima toimintakertomus edelliseltä toimikaudelta.

 

 1. Esitetään edellisen tilivuoden tilinpäätös ja tilintarkastajien siitä antama lausunto.

 

 1. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle.

 

 1. Vahvistetaan kuluvan vuoden toimintasuunnitelma.

 

 1. Määrätään liittymis-, jäsen- ja kannatusjäsenmaksujen suuruus ja vahvistetaan toimintasuunnitelmaan perustuva talousarvio.

 

 1. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

 

9 § Ylimääräinen kokous

Ylimääräinen kokous pidetään, milloin hallitus katsoo sen tarpeelliseksi tai milloin vähintään 1/10 yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta kirjallisesti määrätyn asian käsittelemiseksi vaatii.

 

10 § Kokousmenettely

Yhdistyksen kokouksen päätökset tehdään avoimen äänestyksen perusteella, ellei suljettua äänestystä vaadita. Kuitenkin päätökset, jotka koskevat jäseneksi kutsumista, tehdään aina suljetussa äänestyksessä. Ellei näissä säännöissä muuta vaadita, päätökseksi tulee mielipide, jota yli puolet kokouksessa läsnä olleista ja äänestäneistä on kannattanut. Äänten mennessä tasan, voittaa se mielipide, johon kokouksen puheenjohtaja on yhtynyt, vaaleissa kuitenkin ratkaisee arpa.

 

11 § Hallitus

Yhdistyksen hallitukseen kuuluvat puheenjohtaja, edellinen puheenjohtaja, Deputy President –valmistautuva puheenjohtaja (seuraavassa DP), 1 – 3 varapuheenjohtajaa sekä 2 – 5 muuta jäsentä. Hallituksen jäsenen toimikausi on vaalikokousta seuraava toimintavuosi. Edellisen vuoden puheenjohtaja on hallituksen jäsen ilman erillistä valintaa. Hallituksen jäseneksi voidaan valita vain yhdistyksen varsinainen jäsen. Henkilöä ei voida valita hallitukseen samaan tehtävään kuin kerran.

 

DP:n tulee olla alle 39-vuotias ennen toimikautensa alkua. DP:n tehtävä on valmistautua puheenjohtajavuoteensa ja perehtyä kamarin toimintaperiaatteisiin. Yhdistyksen hallituksen puheenjohtajan tulee olla edellisen vuoden valmistautuva puheenjohtaja. Mikäli kyseinen henkilö on estynyt tai katsotaan pätemättömäksi virkaan tai tällaista ehdokasta ei ole, julistetaan virka avoimesti haettavaksi ja valitaan virkaan vaatimukset täyttävä pätevä henkilö.

 

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan kutsusta. Hallitus on päätösvaltainen kun vähintään puolet sen jäsenistä on läsnä. Hallituksen päätökseksi tulee ehdotus, jota enemmistö sen jäsenistä kannattaa, paitsi jäsenehdotukset yhdistyksen kokoukselle ja jäsenen erottaminen, joissa tarvittava enemmistö on ¾ hallituksen koko jäsenmäärästä.

 

12 § Hallituksen tehtävät

 Hallitus edustaa yhdistystä ja hoitaa sen asioita. Hallituksen tehtävänä on mm:

 

 1. vahvistaa itselleen toimintaohjeet sekä jäsentensä keskinäinen työnjako,

 

 1. valmistella ja esitellä yhdistyksen kokouksissa käsiteltävät asiat,

 

 1. ohjata ja valvoa projektityöskentelyä ja

 

 1. nimittää yhdistykselle sihteeri ja rahastonhoitaja sekä tiedottaja, elleivät hallituksen jäsenet toimi kyseisissä tehtävissä, sekä projektinjohtajat ym. tarpeelliset toimihenkilöt ja päättää näiden tehtävistä ja mahdollisista palkkioista.

 

13 § Puheenjohtaja

Hallituksen puheenjohtaja johtaa puhetta hallituksen kokouksissa, sekä vuosikokousta lukuun ottamatta sellaisissa yhdistyksen kokouksissa, jotka eivät valitse puheenjohtajakseen toista yhdistyksen jäsentä. Puheenjohtaja pitää huolta siitä, että yhdistys toimii tarkoituksensa mukaisesti. Puheenjohtajan ollessa estyneenä hoitavat hänen tehtäviään varapuheenjohtajat siinä järjestyksessä kuin heidät on valittu.

 

14 § Toimintalohkot

Yhdistyksen toimintaohjelmaansa ottamien projektien suunnittelu ja toteuttaminen suoritetaan hallituksen ohjeiden mukaan. Varapuheenjohtajat ohjaavat ja koordinoivat toimintalohkojen toimintaa hallituksen vahvistaman työnjaon mukaisesti sekä pitävät yhteyttä Keskusliiton vastaaviin projektijohtajiin. Tärkeimpiä projekteja varten voidaan nimittää erityisiä projektijohtajia. DP avustaa puheenjohtajaa ja tukee lohkojen toimintaa.

 

15 § Nimen kirjoittaminen

Yhdistyksen nimen kirjoittaa puheenjohtaja yksin tai kaksi hallituksen jäsentä yhdessä.

 

16 § Toiminta- ja tilikertomukset

Yhdistyksen toiminta- ja tilivuosi on kalenterivuosi. Yhdistyksen hallituksen tulee viimeistään viikkoa ennen vuosikokousta toimittaa tilintarkastajille yhdistyksen toimintakertomus ja tilinpäätös liitteineen. Tilintarkastajien tulee ennen vuosikokousta palauttaa toimintakertomus ja tilinpäätös hallitukselle sekä samalla liittää niihin tarkastuskertomuksensa.

 

17 § Sääntöjen muuttaminen

Ehdotukset näiden sääntöjen muuttamiseksi on jätettävä kirjallisesti hallitukselle, joka esittää ne lausuntoineen yhdistyksen kokouksessa käsiteltäviksi. Kokouskutsussa tulee muutosehdotuksen esiintyä kokonaisuudessaan. Ehdotus tulee hyväksytyksi, jos vähintään 2/3 annetuista ja hyväksytyistä äänistä sitä kokouksessa kannattaa. Ennen kuin muutos ilmoitetaan yhdistysrekisteriin merkittäväksi, on Keskusliiton hallituksen hyväksyttävä se.

 

18 § Yhdistyksen purkaminen

Yhdistyksen purkamisesta on päätettävä kahdessa, vähintään kuukauden välein pidettävässä yhdistyksen kokouksessa, joista toinen on vaali- tai vuosikokous. Vähintään 2/3 annetuista ja hyväksytyistä äänistä tulee molemmissa kokouksissa kannattaa purkamispäätöstä. Purkamisesta päättäneen jälkimmäisen kokouksen on myös päätettävä yhdistyksen varojen käytöstä ottaen huomioon sen, että varoilla on pyrittävä tukemaan jotain Suomen elinkeinoelämälle hyödyllistä tarkoitusta.

 

 

 

Säännöt on hyväksytty sääntömääräisessä vuosikokouksessa 28.2.2007.

bottom of page